Privacybeleid

Inleiding

Stadsbier verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website en de door contactaanvragen en nieuwsbrief abonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Stadsbier verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Stadsbier behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze website verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeld link in het e-mail bericht of Stadsbier hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@stadbieren.nl of Stadsbier. Stadsbier verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Stadsbier heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Stadsbier kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan Stadsbier, tel: 06 – 21 27 86 53 of per e-mail: info@stadbieren.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Stadsbier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Stadsbier adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.